УСТАВ

на

БЪЛГАРСКАТА ГЕНЕАЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ „РОДОЗНАНИЕ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Българската генеалогична федерация (БГФ) “Родознание” е доброволна обществено-научна организация на родоизследователи, хералдици, краеведи и др., и е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. (За краткост по-долу ще бъде наричана Федерация).

(2) Федерацията е изразител на интересите на Родината и се гради върху демократизма, самостоятелността, независимостта и необвързаността с политически партии, движения и организации.

Член 2. Федерацията работи в тясно взаимодействие с народните читалища, музеите, държавните архиви, творческите съюзи, учебните заведения, землячествата, краеведите и други организации и институции, които се занимават с дей­ност, сродна на неговата.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Член 3. (1) Федерацията е сдружение с наименование БЪЛГАРСКА ГЕНЕАЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ „РОДОЗНАНИЕ”.

(2) Седалището на Федерацията е в Република България, гр. София 1000, ул. Г. С. Раковски” № 127, район „Средец”.

(3) Адрес на управлението е гр. София 1000, НЧ „Славянска беседа” – Българска генеалогична федерация „Родознание”, ул. „Г. С. Раковски” № 127, етаж 1, район „Средец”, тел. 988 28 09; 954 18 35; 858 00 09; 856 23 26.

Член 4. Всички писмени документи от името на Българската генеалогична федерация „Родознание” ще съдържат нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за нейната регистрация, включително и БУЛСТАТ номер на български език и латиница.

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Член 5. (1) Българската генеалогична федерация „Родознание” си поставя за цел да изучава, обобщава, развива и популяризира теорията, методиката и практиката на генеалогията като наука.

(2) Федерацията подпомага дружествата, клубовете и членовете при организирането на родовите изследвания, написването и издаването на родоведска литература.

(3) Съдейства на родоизследователите за разпространяване на генеалогични, хералдични и краеведски знания на българите в страната и чужбина.

(4) Защитава правата и интересите на членовете си в рамките на тяхната дейност, свързана с целите и дейността на Федерацията.

Член 6. (1) За да изпълни тези цели, Федерацията привлича и работи заедно с различни държавни и обществени институции и организации, които имат близка до целите й дейност.

(2) Съдейства за издигането на културата и научността при изследването на българските родове и издигане на общите знания на народа по генеалогия, хералдика, краезнание и други сродни науки.

(3) Организира лектории, курсове, семинари, симпозиуми, сборове и конференции за повишаване на теоретическата, методическата и практическата дейност на членовете на Федерацията в областта на генеалогията, херладиката, краезнанието и другите близки науки на студентската и учащата се младеж и на групи от българския народ, които проявяват интерес към родоизследванията.

(4) Чрез средствата за масово осведомяване Федерацията популяризира идеите на генеалогията, хералдиката и на по-важните събития, свързани с дейността на нейните изследователи.

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7. (1) Българската генеалогична федерация „Родознание” се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност и разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите.

(2) Членува в Международната конфедерация по генеалогия и хералдика, поддържа научни връзки и обменя опит с чуждестранни организации, които имат подобна дейност и работят в тази област.

(3) Федерацията организира и извършва стопанска дейност, като използва приходите за постигане на своите цели, посочени в устава, съгласно условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Федерацията не разпределя печалба.

(4) Предмет на стопанската дейност: издава годишници, сборници, монографии, научно-методическо списание „Родознание/Genealogia” за популяризиране на историята, теорията, методиката и практиката на генеалогията, хералдиката и някои от сродните науки, които имат връзка с нея; участва в изграждане на паметници на национални герои.

(5) Изгражда своя материална база, генотека, библиотека, библиография и др. за подпомагане и научно информиране на дружествените членове.

V. ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДВАНЕТО МУ

Член 8. Имуществото на Българската генеалогична федерация „Родознание” се набира на доброволни начала от български и чуждестранни организации, движения, ведомства, юридически и физически лица, от членовете на федерацията, от стопанска дейност и др.

Източници на средства могат да бъдат:

1. Членски внос, доброволно определен по вид, размер и срокове на внасяне от дружествата и клубовете на Федерацията.

2. Доброволни вноски от членовете на Федерацията.

3. Приходи от благотворителни прояви.

4. От издателска и публикаторска дейност.

5. От стопанска дейност, свързана с дейността и целите на Федерацията.

Член 9. Разходване на имуществото:

(1) Федерацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на чл. 41, ал. (3) от ЗЮЛНЦ (ДВ, бр. 81/2001 г.). Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(2) Федерацията подбира лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3) Федерацията не може да сключва сделки по чл. 41, ал. (3) от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза за федерацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

VІ. ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10. Член на Федерацията може да бъде всеки гражданин, физическо и юридическо лице, което проявява интерес и се занимава с генеалогични, хералдични, краеведски и други сродни изследвания, развива изследователска, популяризаторска или организационна дейност в тези области.

Член 11. Приемането на членовете става с устно волеизявление и писмена молба до съответното местно дружество или клуб или до Управителния съвет. Те могат да бъдат редовни, почетни и колективни.

Член 12. Не могат да бъдат членове на Федерацията лица с противообществени прояви, както и тези, които са лишени от граждански права.

Член 13. Всеки член на Федерацията има право:

1. Да участва в управлението на Федерацията, дружеството или клуба и да бъде информиран за дейносдтта им, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността;

2. Да участва с право на глас в събранията, конферен­циите и в другите мероприятия;

3. Да участва активно в организационния живот, да издига авторитета и съдейства за осъществяване задачите на Федерацията;

4. Да повишава своята методична и идейно-теоретична подготовка по проблемите, свързани с изследователската и друга дейност на Федерацията.

5. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване;

6. Учени, общественици и културни дейци, имащи особени заслуги към Федерацията, се удостояват със званието „Почетен член”.

Член 14. Членството във Федерацията се прекратява:

1. С едностранно волеизявление пред общото събрание на дружеството или клуба;

2. Поради смърт или поставянето под пълно запрещение;

3. С изключването от дружеството или клуба – член на Федерацията, който нарушава устава, не изпълнява решенията на ръководните органи или има прояви, несъвместими с обществения морал и етика, по решение на общото събрание на съответното дружество или клуб се изключва от редовете му. Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание на федерацията;

4. С прекратяването дейността на Федерацията;

5. При отпадане.

VІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 15. Основни организационни единици на Федерацията са дружествата и клубовете на родоизследователите, хералдиците и краеведите.

Член 16. Дружеството или клубът се изграждат на учредително събрание по териториален принцип – по населени места, при наличието на най-малко 3 кандидати за членове на клуба и 25 – за членове на дружеството. В едно населено място може да има само едно дружество или клуб:

1. Протоколът и другите документи от учредителното събрание се изпращат в Управителния съвет на Федерацията;

2. Дружеството или клубът се считат за учредени след вписването им в специална книга /регистрирането им/ на Управителния съвет на Федерацията;

3. Дружеството или клубът си избират ръководство и се представляват от председателя;

4. На свое събрание дружеството или клубът избират делегат за Общото събрание на Българската генеалогична федерация „Родознание”.

Член 17. (1) В селища, където няма достатъчно желаещи родоизследователи и краеведи, същите могат да членуват в дружеството или клуба на съседното населено място.

(2) Дейността на дружествата и клубовете се координира и подпомага от Управителния съвет на Федерацията.

VІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 18. Органи на Федерацията са:

1. Върховен орган на Федерацията е Общото събрание.

2. Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет.

Член 19. Общото събрание се състои от всички членове на Федерацията и делегати от дружествата и клубовете, избрани по регламент, установен от Управителния съвет на Федерацията.

Член 20. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Решава за откриване и закриване на клонове;

6. Решава за участие в други организации;

7. Решава за преобразуване или прекратяване на Федерацията;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;

9. Приема бюджета на Федерацията;

10. Решава размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решенията на дружествата или клубовете, които противоречат на закона или устава, както и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията;

(2) Правата по ал. (1), т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Федерацията.

Член 21. Решенията на Общото събрание са:

1. Задължителни за другите органи на Федерацията;

2. Подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;

3. Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Федерацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

4. Споровете по т. 2, чл. 20 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Федерацията от всеки член на дружеството или клуба или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

Свикване на Общото събрание:

Член 22.

1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Федерацията. Ако Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане от заинтересуваните членове или натоварено от тях лице;

2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

3. Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Член 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината членове на УС или делегати. При липса на кворум, събранието се отлага един час по-късно на същото място и при същия дневен ред може да продължи работата си, колкото и членове да се явят.

Член 24. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения;

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите;

(2) Решения по изменение и допълнение на устава и за пробразуване или прекратяване на федерацията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са влкючени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Член 26. (1) Управителният съвет се състои до 15 членове на Федерацията. Юридически лица, които са нейни членове, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на федерацията. Членовете на УС се избират за срок до пет години.

(2) Управителният съвет избира от своя състав председател, зам.-председател и секретар.

Член 27. Управителният съвет:

1. представлява федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията;

6. определя реда и организира дейността Федерацията и носи отговорност за това;

7. определя адреса на Федерацията;

8. решава всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Член 28. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член;

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове;

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието;

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на Федерацията, разпореждане с имуществото и при определяне на реда и организиране дейността на Федерацията – с мнозинство от всички членове;

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да има заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС;

(6) При напускане на член от състава на УС, той може да избере нов от членовете на Федерацията.

Член 29. (1)Председателят организира и ръководи работата на Федерацията, води заседанията на УС, представлява Федерацията пред трети лица заедно или поотделно със зам.-председателя и секретаря;

(2) Осигурява постигането на целите и задачите на Федерацията;

(3) Председател с дългогодишна дейност и заслуги към Федерацията може да бъде удостоен със званието „Почетен председател”.

Член 30. (1) Заместник-председателят участва в организацията и ръководството на Федерацията. Води заседанията на УС при отсъствие на председателя. Представлява Федерацията пред трети лица заедно или поотделно с председателя и скретаря.

(2) Осигурява постигането на целите и задачите на Федерацията.

Член 31. (1) Секретарят участва в организацията и ръководството на Федерацията. Координира дейността й по изпълнение решенията на Общото събрание и на УС. Представлява Федерацията пред трети лица заедно или поотделно с председателя и зам.-председателя.

(2) Организира изпълнението на бюджета.

Член 32. Всяка година Федерацията осигурава извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител или Ревизионната комисия.

Член 33. (1) Федерацията води книга за протоколите от Общото събрание и заседанията на УС. Председателят и протоколчикът на Общото събрание и заседанията на УС удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Федерацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който е публичен и съдържа следните данни:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на Федерацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34. Българската генеалогична федерация „Родознание” е учредена с неопределен срок.

Член 35. Федерацията се представлява от председателя, зам.-председателя и секретаря заедно или поотделно.

1. Има свой печат, членска карта и значка. Дружествата и клубовете имат същия елипсовиден печат, като в горната част се изписва името на Федерацията, в долната – дружеството или клуба с името, ако има такова, а в средата – населеното място с обозначения отпред клон.

2. Дружествата и клубовете използват регистрацията на Българската генеалогична федерация „Родознание” за разкриване на банкова сметка или ползване на привилегии при нужда.

3. При прекратяване дейността на Федерацията, на нейните дружества и клубове по места, архивът и имуществото им се предават, съгласно законните разпоредби.

Прекратяването, ликвидацията и имуществото след ликвидация на Българската генеалогична федерация „Родознание” се извършва съгласно ДВ бр. 81/2000 г. чл. чл. 13, 14, 15 и 16 ЗЮЛНЦ.

За неуредените в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право с повелителните му правила.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на дружество „Родознание” на 8 февруари 1990 г. в София, допълнен и актуализиран като Българско генеаложко дружество „Родознание” на 7 декември 2001 г. и допълнен с новото му име като Българската генеалогична федерация „Родознание” на 11 февруари 2010 г.