Адрес

Българска генеалогична федерация „Родознание”

1000 гр. Coфия, ул. „Георги С. Раковски” № 127
Тел. (+359 2) 954 18 35
E-mail: bgagenealogie@abv.bg